Menu
Maseczki ochronne.
Strona głównaPolityka prywatności i cookie

Polityka prywatności i cookie

Polityka prywatności www.maseczkiochronne24.com
Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów. Dlatego też opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o Klientach i klientach www.maseczkiochronne24.com.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Michał Jurowaty MD Group, Sucha Beskidzka 34-200, ul. Mickiewicza 65, NIP:5521542290, REGON852640381, www.maseczkiochronne24.com,
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www. maseczkiochronne24.com
Sklep – sklep internetowy pod adresem www. maseczkiochronne24.com
Klient – każdy podmiot, który zakupił towar w sklepie.
Użytkownik - każdy podmiot, który zarejestrował konto w sklepie, ale nie zakupił towaru
RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 1 Dane osobowe – jak je chronimy
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Sklepu internetowego www.maseczkiochronne24.com jest Michał Jurowaty prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Michał Jurowaty MD Group
Sucha Beskidzka 34-200,
ul. Mickiewicza 65
NIP:5521542290
REGON852640381
www.maseczkiochronne24.com
Dane osobowe Klientów i Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.
Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy sklepu www.maseczkiochronne24.com.
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przesłania Klientowi i Użytkownikowi zamówionej korespondencji handlowej oraz w innych celach określonych każdorazowo przy zbieraniu danych osobowych.
Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów i Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13). Gromadząc dane za pośrednictwem naszej strony www.maseczkiochronne24.com przechowujemy dane osobowe Klienta i Użytkownika na bezpiecznym serwerze.
§ 2 Dane osobowe - w jaki sposób je wykorzystujemy
Szanujemy prawo do prywatności Klientów i Użytkowników naszego sklepu. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji zamówień oraz (jeśli wyrazisz na to zgodę) w celu informowania o aktualnych promocjach i przecenach w Sklepie Internetowym www.maseczkiochronne24.com. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego, dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Klientami.
Wprowadzenie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji zamówień, dostarczenia wysyłki, a także otrzymywania informacji reklamowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Gromadzimy następujące dane:
imię i nazwisko,
adres e-mailowy,
adres pocztowy,
adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany adres pocztowy),
numer telefonu,
Firma,
NIP,
szczegóły dotyczące płatności czy dane konta bankowego.
Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b)
składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora bezpośrednio lub za pomocą podmiotów, za pomocą których Administrator wykonuje zawarte z Klientami umowy i z którymi
Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Administrator danych osobowych jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, telefonu, czy adresu e-mail Klienta na rzecz osoby trzeciej wyłącznie w celu dostarczenia produktu do Klienta (na przykład operatorów systemów płatności, naszej firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A.).
Administrator informuje, że od Klientów mogą być gromadzone dane nawigacyjne takie jak informacje o linkach i odnośnikach,, które Klienci zdecydowali się otworzyć lub innych czynności podejmowanych w ramach Sklepu internetowego. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawie funkcjonalności i użyteczności Sklepu internetowego.
Administrator informuje,że celem dochodzenia roszczeń, na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym, mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach dokonywania zamówień w Sklepie (m in imię i nazwisko, adres., szczegółów zamówienia, a także inne dane konieczne do dochodzenia roszczenia, w tym również roszczenia odszkodowawczego. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora opisany wyżej.
W zakresie udostępnienia danych innym podmiotom, Administrator może korzystać z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na zlecenie Administratora, ale sami ustalają celem i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów, świadcząc usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe:
Gdy Klient jest zarejestrowanym Użytkownikiem może uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na konto Użytkownika w Sklepie Internetowym www.maseczkiochronne24.com. W tym miejscu może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień zarówno historycznych jak i bieżących oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi.
W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika/Klienta w trakcie wypełniania formularza, dane te mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Klientem/Użytkownikiem w sprawach związanych z tematem formularza (np. odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu).
Klient/Użytkownik jest zobowiązany do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sklep www.maseczkiochronne24.com nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z naszej winy.
Dane udostępnione przez Klienta/Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe Klienta/Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom spoza obszaru Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dane osobowe Klienta/Użytkownika są przechowywane:
przez okres 3 lat w przypadku zgód wyrażonych w celu wysyłki mailowej newslettera, wysyłki mailowej materiałów marketingowych i handlowych, kontaktu telefonicznego celem przedstawienia oferty handlowej
przez okres 3lat od daty założenia konta Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik/Klient nie używa konta celem złożenia zamówienia przez okres 3 lat od daty założenia konta
przez czas realizacji zamówienia oraz okres wymagany przepisami prawa dla celów księgowych, dla celów realizacji praw wynikających z gwarancji, jeżeli została udzielona, praw wynikających z reklamacji lub innych celów wynikających z umów zawartych z Klientami,a także celem, a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;co w przypadku Klientów -nie przedsiębiorców wynosi 10 lat, a w przypadku Klientów – przedsiębiorców wynosi 3 lata.
§ 4 Ochrona danych osobowych
Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13)
Administrator zapewnia przetwarzanie danych stosując następujące zasady, zgodne z RODO:
zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem powyższych zasad
zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych - cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony oraz zgodny z prawem.
zasadę minimalizacji danych – dane osobowe przetwarzane przez Administratora są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
zasadę prawidłowości danych – Administrator podejmuje działania, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe oraz stwarza możliwości techniczne, aby poprawa danych była możliwa
zasadę ograniczenia przechowania danych – dane są przechowywane przez Administratora tylko przez czas jaki jest niezbędny do celów, w jakim dane są przetwarzane oraz dla celów archiwalnych
zasadę integralności i poufności danych – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
zasadę rozliczalności – Administrator przetwarza dane w sposób zgody z prawem z możliwością wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów.
Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, Użytkownicy:
mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji o celach przetwarzania, a także uzyskania kopii swoich danych osobowych,
mają prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.
mają prawo do przenoszenia danych osobowych albo jeżeli jest to technicznie możliwe, żądać od Administratora aby ten przesłał dane osobowe bezpośrednio do innego administratora,
mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora
mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Cofnięcie zgody, usuniecie danych , ograniczenie przetwarzania danych, działania podjęte wobec sprzeciwu co do przetwarzania danych zainicjowane przez Klienta, mogą uniemożliwić lub ograniczyć wykonanie usługi przez Administratora lub korzystanie z funkcjonalności Sklepu, co do których konieczna jest zgoda Klienta,a także zrealizowanie celu, dla którego dane były zbierane,chyba, że cel ten został już osiągnięty.
Klient może zgłaszać żądania realizacji swoich praw za pomocą poczty e-mail na adres sklep@maseczkiochronne24.com lub pisemnie na adres Administratora: Michał Jurowaty MD Group, Sucha Beskidzka 34-200, ul. Mickiewicza 65.
Administrator, w razie wystąpienia przez Klienta z uprawnieniami wynikającymi z praw wymienionych w ust 3 wyżej, Administrator spełnia żądane albo odmawia jego spełnienia podając przyczynę odmowy, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, chyba, że z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora spełnienie żądania nie będzie możliwe w w/w podanym terminie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym fakcie Klienta i wyznaczy kolejny termin nie dłuższy niż kolejne 30 dni.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody lub zgłoszenia zgody, Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych osobowych, które są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń wobec Klienta, a także do wywiązywania się z obowiązku nałożonego na Administratora obowiązującym prawem. Mogą to być w szczególności dane takie jak:imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres-mail, numer i szczegóły zamówienia.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Firma Michał Jurowaty MD Group chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z naszych stron internetowych oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług.

Nowe ustawodawstwo unijne i znowelizowana ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadziły nowe zasady dotyczące informowania użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy użytkowników oraz komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu, opracowaliśmy niniejszą Politykę plików cookie. Uważamy, że ochrona prywatności użytkownika oraz przejrzystość korzystania z jego danych są bardzo ważne. Dzięki tej informacji, użytkownik posiada stosowną wiedzę, co podnosi satysfakcję z korzystania z naszych stron internetowych.

I. CZYM SĄ PLIKI COOKIE?
Plik cookie to po prostu niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron, które miały miejsce miesiące, a nawet lata temu.
Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie. Gdyby nie one, strony internetowe nie działałyby w sposób, do którego przyzwyczaili się użytkownicy.
Przykładem jest plik cookie, który autoryzuje logowanie się użytkownika – bez niego wyświetlenie profilu użytkownika na stronie internetowej nie byłoby możliwe albo na stronie internetowej za każdym razem wyświetlałaby się wiadomość „Przepraszamy, ale musisz się zalogować”, ponieważ dane użytkownika nie byłby zapamiętywane dla tej strony.
Serwisy internetowe firmy z która współpracujemy chcą wykorzystywać określone pliki cookie, aby zapewnić użytkownikowi jak najprzyjemniejszy pobyt, a jednocześnie ograniczać ich ilość i rodzaj do tych, które według nas są konieczne i użyteczne.
W tym celu, wyszczególniliśmy pliki cookie wykorzystywane w naszym serwisie internetowym oraz określiliśmy cele wykorzystywania poszczególnych rodzajów plików, tak aby użytkownik mógł wyrazić zgodę na ich wykorzystywanie, zdecydować o usunięciu istniejących plików cookie lub o wyłączeniu obsługi plików cookie podczas przeglądania naszych stron internetowych.
II. JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE SĄ STOSOWANE W SERWISACH INTERNETOWYCH FIRMY MICHAŁ JUROWATY MD GROUP?
Ściśle niezbędne pliki cookie - są to pliki cookie konieczne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji, jak np. uzyskanie dostępu do chronionych stron. Usługi rejestracji i logowania się nie mogłyby być bez nich świadczone. Tego rodzaju pliki cookie nie zbierają żadnych informacji o użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez użytkownika w Internecie.
Pliki cookie poprawiające wydajność - są to pliki cookie, które gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta ze stron internetowych, np. które strony odwiedza najczęściej lub czy otrzymuje komunikaty o błędzie. Nie zbierają one informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe. Ich zadaniem jest podniesienie wydajności działania stron internetowych.
Funkcjonalne pliki cookie - są to pliki cookie, które zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika (jak np. nazwa użytkownika, preferencje językowe lub region pochodzenia) i zapewniają możliwości dopasowane do użytkownika. Służą do zapamiętywania zmian dokonywanych przez użytkownika w zakresie wielkości i rodzaju czcionki, a także innych części stron internetowych, które użytkownik może dostosowywać do swoich potrzeb. Mogą również zapewniać takie usługi potrzebne użytkownikowi jak oglądanie filmów lub komentowanie na blogu. Informacje, które gromadzą, mogą zostać zachowane jako anonimowe. Pliki te nie mogą śledzić innych stron internetowych przeglądanych przez użytkownika.
Pliki cookie do targetowania reklam - są to pliki cookie wykorzystywane do prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Niekiedy, pliki cookie do targetowania reklam są połączone z innymi serwisami internetowymi, jak np. Facebook.
W ramach czterech powyższych kategorii plików cookie, dzielą się one również na tymczasowe (sesyjne pliki cookie) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookie).
Sesyjne pliki cookie zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji. Taka sesja rozpoczyna się w momencie otworzenia strony internetowej i kończy jej zamknięciem. Pliki cookie są wtedy na stałe usuwane.
Trwałe pliki cookie to takie, które pozostają w telefonie lub komputerze użytkownika przez określony czas. Są one automatycznie aktywowane podczas odwiedzania danej strony internetowej.
Kolejne rozróżnienie, to własne pliki cookie lub pliki cookie stron trzecich. Własne pliki cookie są umieszczane przez serwisy internetowe firmy Michał Jurowaty MD Group, który odwiedza użytkownik, natomiast pliki stron trzecich są umieszczane przez inne podmioty.
III.KLASYFIKACJA PLIKÓW COOKIE DLA SERWISÓW INTERNETOWYCH FIRMY MICHAŁ JUROWATY MD GROUP ŚCIŚLE NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE
Michał Jurowaty MD Group wykorzystuje ściśle niezbędne pliki cookie w następujących celach:

Zapamiętywanie takich danych jak informacje wprowadzone przez użytkownika w formularzach podczas przechodzenia na różne strony w trakcie tej samej sesji przeglądarki internetowej.
Zidentyfikowanie użytkownika jako zalogowanego na danej stronie
Zapewnienie, że użytkownik łączy się z odpowiednią usługą na naszych stronach internetowych, kiedy dokonujemy zmian w sposobie ich funkcjonowania.
Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę Michał Jurowaty MD Group jako „ściśle niezbędne” NIE są wykorzystywane w następujących celach:
Zbieranie informacji, które mogłyby zostać wykorzystane w celu przedstawiania użytkownikowi reklam produktów lub usług.
Zapamiętywanie preferencji lub nazwy użytkownika poza czasem danego pobytu użytkownika.
Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookie, zdecyduje o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi, nie będzie w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności stron internetowych.
Pliki cookie poprawiające wydajność
Firma Michał Jurowaty MD Group wykorzystuje pliki cookie poprawiające wydajność w następujących celach:

Przedstawienie statystyk na temat użytkowania naszych stron internetowych.
Umożliwienie firmie Michał Jurowaty MD Group ulepszenia działania stron internetowych poprzez pomiary wszelkich występujących błędów.
Testowanie różnych projektów naszych stron internetowych.
Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę Michał Jurowaty MD Group jako „poprawiające wydajność” NIE są wykorzystywane w następującym celu:
Zapamiętywanie preferencji lub nazwy użytkownika po zakończeniu danego pobytu użytkownika.
Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookie, zdecyduje o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi, nie będzie w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności stron internetowych.
Funkcjonalne pliki cookie
FirmaMichał Jurowaty MD Group wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie w następujących celach:

Zapamiętywanie, że użytkownik został już zapytany o możliwość wypełnienia ankiety.
Wskazywanie użytkownikowi, że jest zalogowany na stronę internetową (jeśli stosowne).
Udostępnianie informacji naszym partnerom, którzy świadczą usługi na stronach internetowych. Udostępnianie informacje są stosowane wyłącznie w celu zapewnienia usługi, produktu lub funkcji – poza tym w żadnym innym celu.
Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę Michał Jurowaty MD Group jako „funkcjonalne” NIE są wykorzystywane w następującym celu:

Zbieranie informacji o reklamach dostosowanych do użytkownika, które są mu przedstawiane w naszym serwisie internetowym lub na innych stronach internetowych.
Niektóre z tych plików cookie są zarządzane dla firmy Michał Jurowaty MD Group przez strony trzecie, ale firma Michał Jurowaty MD Group nie zezwala niniejszym podmiotom na wykorzystywanie tych plików w żadnych innych celach poza tymi, które wymieniono powyżej.

Brak zgody użytkownika na wykorzystywanie przez nas tego rodzaju plików cookie, decyzja o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi może spowodować, że nie będziemy mogli zaoferować użytkownikowi niektórych usług.Możliwe jest również, że w przypadku dezaktywacji tych plików usunięta zostanie informacja, iż użytkownik nie życzył sobie danej usługi, w związku z czym użytkownik powinien ponowić swój wybór w tym zakresie.

Pliki cookie do targetowania reklam
Zdarza się, że stosujemy cookie do targetowania reklam, ale nie stosujemy żadnego rodzaju plików cookie z reklamami.

FirmaMichał Jurowaty MD Group wykorzystuje pliki cookie do targetowania reklam w następującym celu:

Linki do takich serwisów społecznościowych Facebook. Informacje te są później wykorzystane w celu targetowania reklam dopasowanych do użytkownika.
Brak zgody użytkownika na wykorzystywanie przez nas tego rodzaju plików cookie, decyzja o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi może spowodować, że nie będziemy mogli zaoferować użytkownikowi niektórych usług.Wszystkie te pliki cookie są zarządzane przez inne firmy, więc użytkownik może również korzystać z narzędzi oferowanych przez nie w celu dezaktywacji tych plików.

IV. ZGODA UŻYTKOWNIKA
Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik używa do przeglądania naszego serwisu internetowego.Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w naszym serwisie internetowym plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.

V. Usuwanie plików cookie
Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w niniejszym serwisie internetowym, może je z łatwością usunąć z folderu plików cookie swojej przeglądarki. Można również dokonać takich ustawień przeglądarki, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze użytkownika.

W przypadku korzystania z Windows Explorer należy wykonać następujące kroki:

Kliknij „Eksplorator Windows”
Wybierz przycisk „Wyszukaj” na pasku narzędzi
Wpisz „cookie” w polu wyszukiwania dla „Pliki i foldery”
Wybierz „Mój komputer” w rozwijanym menu pola „Szukaj w”
Kliknij „Wyszukaj”
Wybierz i otwórz wyszukane foldery
Kliknij, aby zaznaczyć wybrany plik cookie
Kliknij „Usuń”, aby wykasować plik cookie.
Jeśli nie posiadasz eksploratora Windows, kliknij „Pomoc” w menu „Start” i wyszukaj „cookies”, aby znaleźć informacje dotyczące sposobu zlokalizowania folderu.
Jeśli użytkownik wykona powyższe czynności, może nie posiadać możliwości korzystania z niektórych usług na naszych stronach internetowych lub też na innych stronach internetowych.


Akceptuję
Polityka cookie. Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Dowiedz się więcej w jakim celu są wykorzystywane​. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w każdej chwili w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności